• Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6  &  8:00 - 12:00 sáng Thứ 7  |  Hỗ trợ kỹ thuật: 1900-6154

Bảo mật là yếu tố thiết kế chính của hệ thống Salute, tuân thủ các yêu cầu bảo mật của Chính phủ Việt Nam.


Bảo mật hệ thống Salute

Hệ thống Salute được quản lý theo Luật Khám bệnh, Chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009. Dữ liệu Salute được lưu trữ tại Việt Nam và được bảo vệ bởi các giao thức bảo mật cao cấp để phát hiện và giảm thiểu chống lại các mối đe dọa bên ngoài. Hệ thống được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo các cơ chế này hoạt động mạnh mẽ và hoạt động như thiết kế.


Các tính năng thiết kế bao gồm nhiều biện pháp bảo vệ để bảo vệ thông tin được lưu trữ trong hệ thống, bao gồm các đường kiểm toán, kiểm soát quản lý dữ liệu và công nghệ, cũng như các biện pháp bảo mật thích hợp để giảm thiểu khả năng truy cập trái phép vào thông tin trong hồ sơ của bệnh nhân. Ngoài các biện pháp này, hệ thống Salute được bảo vệ bởi luật pháp chi phối cách thức truy cập, quản lý và sử dụng hệ thống.Để biết thêm thông tin, hãy xem video này về các chuyên gia chăm sóc sức khỏe nói về tính bảo mật của Hệ thống Salute.


Nhật ký truy cập

Tất cả quyền truy cập và sử dụng hệ thống Salute được ghi lại trong một bản lịch sử. Hoạt động liên quan đến một người tiêu dùng chăm sóc sức khỏe cá nhân Salute được liệt kê trong hồ sơ lịch sử truy cập của họ, có thể được xem bởi cá nhân, đại diện của họ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được ủy quyền bất cứ lúc nào.


Nhật ký truy cập hiển thị:


- Tên của tổ chức chăm sóc sức khỏe đã truy cập vào hồ sơ

- Khi nó được truy cập


Salute cài đặt bảo mật người tiêu dùng

Người tiêu dùng chăm sóc sức khỏe liên kết Hồ sơ sức khỏe của tôi với tài khoản Gmail. Truy cập vào hồ sơ của họ yêu cầu mật khẩu và câu trả lời cho câu hỏi bí mật hoặc mã truy cập. Có các kiểm soát truy cập bổ sung mà người tiêu dùng có thể đặt để giới hạn quyền truy cập vào toàn bộ hồ sơ hoặc các tài liệu cụ thể trong hồ sơ của họ.