• Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6  &  8:00 - 12:00 sáng Thứ 7  |  Hỗ trợ kỹ thuật: 1900-6154

Giới thiệu

Chính sách này được công bố theo Nguyên tắc bảo mật của Việt Nam.


Tổng quan

 

Bạn có thể yêu cầu đăng ký tài khoản Salute. Chúng tôi sẽ cần thu thập một số thông tin cá nhân để xác minh danh tính của bạn nếu bạn đang đăng ký tài khoản Salute. Bạn sẽ phải cung cấp thông tin của CMND / Thẻ Căn Cước / Điện thoại và địa chỉ email.Nếu bạn đang đăng ký Salute thay mặt cho người khác làm đại diện ủy quyền của họ, chúng tôi cũng sẽ cần thu thập bằng chứng về thẩm quyền của bạn. Các thông tin cần thiết sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh. Ví dụ: nếu bạn đang tìm cách tạo Hồ sơ sức khỏe của tôi thay mặt cho con bạn dưới 14 tuổi, chúng tôi có thể thu thập thông tin chi tiết về thẻ BHYT của bạn và con bạn. Chúng tôi cũng có thể cần kiểm tra thông tin được cung cấp với các bên thứ ba, chẳng hạn như BHXH Quận.


Thêm thông tin vào Hồ sơ sức khỏe của tôi

Chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân sau đây để điền vào Salute:


- Thông tin được thu thập trực tiếp từ bạn

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân mà bạn đã chọn để cung cấp. Điều này có thể bao gồm thông tin như tóm tắt về sức khỏe cá nhân của bạn hoặc ghi chú sức khỏe cá nhân mà bạn đã chọn để đưa vào Salute. 


- Thông tin được thu thập từ các cơ sở y tế đã tham gia vào hệ thống Salute:

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân khi một cơ sở y tế đã đăng ký tải thông tin này lên Salute. Thông tin cá nhân có thể được chứa trong các hồ sơ như tóm tắt về sức khỏe được chia sẻ, tóm tắt về xuất viện, chẩn đoán hình ảnh hoặc kết quả bệnh lý hoặc thuốc kê đơn . Các hồ sơ có thể chứa thông tin cá nhân hoặc sức khỏe liên quan đến các bên thứ ba khác. Ví dụ: nếu một tổ chức cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tải lên thông tin chi tiết về lịch sử y tế của gia đình bạn, điều này có thể bao gồm cả thông tin về người thân của bạn.


Bạn có thể yêu cầu cơ sở y tế không tải lên một hồ sơ cụ thể, tất cả các hồ sơ hoặc một loại hồ sơ được chỉ định vào tài khoản Salute. Nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe của bạn phải tuân thủ yêu cầu này.
Kiểm soát truy cập

Chỉ những bác sĩ nhận được link chia sẻ của bạn mới được pháp luật cho phép truy cập Salute. Bạn có thể xem trong phần Lịch sử truy cập bản ghi trong ứng dụng Salute để coi danh sách những người được chia sẻ và thời gian xem hồ sơ sức khỏe của bạn.


Bạn có thể chọn kiểm soát ai có thể truy cập Salute. Bạn cũng có thể xóa tài liệu khỏi chế độ xem khỏi Salute. Để thực hiện các biện pháp kiểm soát này, chúng tôi có thể cần thu thập và sử dụng thông tin cá nhân về các cá nhân bạn đã cho phép truy cập Salute.Bạn không thể đặt mã truy cập trên một số loại tài liệu. Chúng bao gồm tóm tắt sức khỏe được chia sẻ của bạn hay tóm tắt về sức khỏe cá nhân. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể kiểm soát quyền truy cập vào các tài liệu này bằng cách xóa chúng khỏi chế độ xem hoặc bằng cách đặt khóa trên Salute .


Thông báo

Bạn có thể chọn để được thông báo khi một số sự kiện nhất định xảy ra. Ví dụ: khi hồ sơ sức khỏe của bạn đã được truy cập bởi một bác sĩ.


Đại diện

Bạn có thể dại diện quản lý tài khoản Salute thay mặt cho người khác như đăng ký hô sơ sức khỏe cho trẻ em dưới 16 tuổi.


Nếu bạn đang quản lý tài khoản Salute thay mặt cho một người nào đó với tư cách là đại diện được chỉ định của người đọc, chúng tôi có thể thu thập và sử dụng tên đầy đủ của bạn hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà cá nhân đã cung cấp cho chúng tôi để đưa bạn làm đại diện được chỉ định cho tài khoản Salute đó.


Chúng tôi sẽ ghi lại việc bạn sử dụng Salute với tư cách là đại diện và hiển thị lịch sử truy cập của bạn trong Lịch sử truy cập hồ sơ của Salute. Nhật ký truy cập cũng sẽ bao gồm tên của người truy cập và thời điểm truy cập.


Yêu cầu chuyển thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước

Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin cá nhân khi được yêu cầu của các cơ quan nhà nước. Các trường hợp giới hạn mà thông tin cá nhân của bạn có thể được sử dụng và tiết lộ cho các mục đích này bao gồm:


Tiết lộ cho tòa án và tòa án theo một lệnh hoặc hướng dẫn (và chỉ khi lệnh hoặc hướng liên quan đến một loại thủ tục tố tụng hạn chế)

Tiết lộ theo chỉ thị hoặc lệnh của nhân viên điều tra


Lưu trữ và bảo mật

Việc bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng là điều chúng tôi rất nghiêm túc và chúng tôi cam kết bảo mật thông tin đó. Chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa đáng kể để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi việc lạm dụng và mất mát, và khỏi sự truy cập, sửa đổi hoặc tiết lộ trái phép.


Một loạt các biện pháp được áp dụng để bảo vệ thông tin trong hệ thống Salute bao gồm:


- Kiểm soát an ninh kỹ thuật nhiều tầng mạnh mẽ, bảo vệ tính toàn vẹn, bảo mật và tính sẵn có của thông tin sức khỏe

- Giám sát toàn diện quyền truy cập vào Hệ thống hồ sơ sức khỏe của tôi, để xác định và điều tra hành vi đáng ngờ hoặc không phù hợp

- Quy trình xác thực mạnh mẽ để chỉ cung cấp quyền truy cập cho người dùng được ủy quyền

sử dụng các giao thức và thuật toán mã hóa tuân thủ các tiêu chuẩn do chính phủ Việt Nam đặt ra, để đảm bảo rằng tất cả dữ liệu được mã hóa.

- Các quy trình đảm bảo an ninh nghiêm ngặt, bao gồm kiểm tra thâm nhập, đánh giá rủi ro và rủi ro thường xuyên và kiểm tra trước khi phát hành trước khi thực hiện chức năng hệ thống mới

- Giáo dục nhân viên, nhà thầu và đại biểu của chúng tôi về nghĩa vụ của họ khi xử lý thông tin cá nhân, bao gồm cả việc tuân thủ các yêu cầu xác thực và giải phóng mặt bằng bảo mật

- Yêu cầu những người tham gia hệ thống Salute, chẳng hạn như các cơ sở y tế và các bác sĩ khám điều trị bệnh nhân phải tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật được nêu trong luật bảo mật thông tin.

- Cung cấp Lịch sử truy cập trong Salute, để cho phép bạn theo dõi quyền truy cập vào hồ sơ của mình


Khiếu nại

Nếu bạn có khiếu nại liên quan đến việc thu thập, lưu trữ, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng.Chi tiết liên lạc

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gọi tổng đài chăm sóc khách hàng 1800 723 471. Truy cập trang liên hệ của chúng tôi để biết các cách khác để liên hệ với chúng tôi .


Thay đổi chính sách bảo mật này

Chúng tôi xem xét chính sách này theo thời gian để giữ cho đến nay. Vui lòng xem lại chính sách này định kỳ để thay đổi. Bất kỳ chính sách sửa đổi sẽ được đặt trên trang web của chúng tôi.